Kategoriarkiv: Annonsering av tidligere møter

Tirsdag 22. januar 2019: Verdibasert ledelse. Mikrofinansiering i Sør-Amerika

Tirsdag 22. januar 2019 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Verdibasert ledelse
Mikrofinansiering i Sør-Amerika

Leif Stapnes har i flere år vært engasjert i ledelsesutviklingspro-gram for mikrofinansinstitusjoner i Bolivia og Ecuador. Den norske Misjonsallianse startet dette med det formål å hjelpe fattige med lån til å starte næringsvirksomhet for å forsørge seg selv og familien. Programmet tematiserer ledelsesutfordringer i finansinstitusjoner som bygger på et diakonalt verdigrunnlag og skal drive økonomisk forsvarlig.

Møt
Leif Stapnes

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Leif Stapnes er høgskolelektor og studieleder for masterutdanningen i verdiba-sert ledelse ved VID Vitenskapelige Høgskole. Han er utdannet teolog med til-leggsutdanning i økonomi og musikkvitenskap.

Tirsdag 26. februar 2019: Trygve Lie og Midtøsten

Tirsdag 26. februar kl. 19.00 i Grorud kirke

Trygve Lie og Midtøsten

Hvert år begynner første mai-feiringen på Grorud med bekransning av Trygve Lies grav. I fjor var det 50 år siden han døde. Grorudfolk er stolte av sambygdingen som ble en sentral aktør i verdenspolitikken. Lie var generalsekretær i FN i sju år fra starten i 1946. I denne perioden ble staten Israel opprettet med FN som garantist. Hvilken rolle hadde Trygve Lie i dette spillet?

Møt
Odd Karsten Tveit

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Odd Karsten Tveit er kjent som en dyktig og markant utenriksjournalist. Han har vært NRK-korrespondent i Midtøsten i tre fireårsperioder mellom 1979 og 2007. Gjennom 45 år har Tveit skrevet en rekke bøker. I år kom en om Trygve Lie: «Gudfaren: Trygve Lie – generalsekretæren som sviktet FN».

Tirsdag 26. mars 2019: Jesus frå Jæren

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.00 i Stovner kirke

Jesus frå Jæren

Arne Garborg er eitt av dei største namna i norsk litteratur. Gar-borg kalla den fyrste romanen sin Ein Fritenkjar, og spørsmål om tru og tvil ligg under heile forfattarskapen hans. I 1906 gav Garborg ut boka Jesus Messias. Her prøver han å forstå Bibelen utan å la seg leia av dei teologiske autoritetane.

Møt
Gudleiv Bø

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Gudleiv Bø er professor emeritus i nordisk litteraturvitskap frå Universitetet i Oslo. Forskinga hans spenner svært vidt, frå populærkultur og vekeblad gjennom folkedikting til Ibsen, Wergeland og andre. I dei seinare åra har han arbeidd my-kje med Arne Garborg og har gjeve ut ei bok om Haugtussa og no sist Jesus frå Jæren om Garborgs kristentru.

Tirsdag 7. mai 2019: Er det håp for kirken?

Tirsdag 7. mai 2019 kl. 19.00 i Furuset kirke

Er det håp for kirken?

Den norske kirke er ikke lenger en statskirke, men skal stadig være en landsomfattende folkekirke.
Det betyr endring av organisering og struktur. Betyr det samtidig også endring av innhold og visjon, mål og mening – livet som le-ves?
Er kirken i ferd med å bli uviktig?

Møt
Kristin Gunleiksrud Raaum

Årsmøte. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær i Norske kirkeakademier og fra 2016 valgt leder av Kirkerådet i Den norske kirke.

Lørdag 1. september 2018: Ekskursjon til Paulus kirke

Lørdag 1. september 2018 kl. 11.00 ved Paulus kirke

Ekskursjon til Paulus kirke

I 1861 kjøpte Thorvald Meyer det som i dag er Grünerløkka, og i 1887 vant Henrik Bull arkitektkonkurransen for kirken, som ble innviet i 1892. Ulik de fleste kirker har den inngang i øst og kor i vest. De seneste årene har kirken gjennomgått en stor rehabilitering til 62 millioner kroner. Kirken ble gjenåpnet i november i fjor – og nå skal vi ta en titt.

Møt
Arne Jor

Liturgisk avslutning. Vi finner oss en kafé etterpå

Arne Jor er sokneprest i Paulus og Sofienberg menighet og han vil fortelle om kirken, dens historie og det store oppussingsprosjektet.

Tirsdag 9. oktober 2018: Menneske og medmenneske. Religion og menneskesyn hos Olav Duun

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 19.00 i Stovner kirke

Menneske og medmenneske.
Religion og menneskesyn hos Olav Duun

Duuns bruk av religionsmotivet illustrerer særmerkte aspekt ved framstillinga av mennesket hos denne forfattaren. Element frå dei religiøse praksis- og idétradisjonane som forma han, viser korleis mennesket lever i spennet mellom eit statisk og dynamisk livsprinsipp. Samtidig bruker han sentrale motiv frå Bibelen som allusjonsbakgrunn og strukturerande ramme for å illustrere og stadfeste den dynamiske intensjonen i menneskesynet sitt.

Møt
Einar Vannebo

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Einar Vannebo har disputert på ei avhandling om religionsmotivet i Duuns dikting. Han har i mange år arbeidd på Universitetet i Oslo, men er no sokneprest i Våler i Solør.

Tirsdag 13. november 2018: Musikken tolker livet – og troen?

Tirsdag 13. november 2018 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Musikken tolker livet – og troen?

Musikkens melodi og harmoni hører tett sammen med tekst og tale, men hva skjer når tekst og musikk skilles at? Går det an å formidle emosjoner uten tekst? Kan teksten alene formidle følelser?

Hvorfor gripes vi uten nødvendigvis å begripe?
Hvordan røres vi uten nødvendigvis å bli berørt?

Møt
Wolfgang Plagge

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Wolfgang Plagge er organist, pianist, komponist, og ikke minst musikkformidler på så mange områder.

Tirsdag 11. desember 2018: Hva betyr direkte støtte til lokalt forankret menneskerettighetsarbeid?

Tirsdag 11. desember kl. 19.00 i Høybråten kirke

(NB: møtet er flyttet fra Hasle til Høybråten kirke.)

Hva betyr direkte støtte til lokalt forankret menneskerettighetsarbeid?

Til tross for omfattende ratifisering av internasjonale konvensjoner de siste tre tiårene er implementeringen av viktige menneskerettighetskonvensjoner svak i mange land. Liv Hernæs Kvanvig belyser den uunnværlige rollen lokale menneskerettighetsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere har som pådrivere og overvåkere.

Møt
Liv Hernæs Kvanvig

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Liv Hernæs Kvanvig er prosjektkoordinator i Det norske menneskerettighets-fond. Hun har en mastergrad i internasjonale relasjoner og asiatisk politikk fra Universitetet i Oslo, University of London og University of Queensland. Hun har tidligere jobbet ved Norsk senter for menneskerettigheter og i Utlendingsnemnda.